Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest ocena danych statystycznych dotyczących działalności operacyjnej brytyjskich i polskich służb specjalnych na tle percepcji zagrożeń terrorystycznych oraz aktualnego orzecznictwa sądów i trybunałów. Celem artykułu jest przedstawienie społecznie ważnego problemu, jakim jest korelacja pomiędzy percepcją zagrożeń terrorystycznych przez obywateli a ich świadomością o stopniu naruszania praw i wolności człowieka oraz obywatela w imię walki z terroryzmem. Jako  główne metody badawcze zastosowane w pracy  należy wskazać metodę dogmatyczno-prawną oraz analizę danych statystycznych. Wnioskiem z przeprowadzonych badań jest zaobserwowanie zmian w postrzeganiu zagrożeń terrorystycznych, które wynikają w znacznym stopniu z problemu kryzysu migracyjnego oraz z doświadczeń danego państwa w zakresie przeprowadzenia zamachów terrorystycznych na ich terytorium. Artykuł, na podstawie analizy orzecznictwa krajowego oraz międzynarodowego, wskazuje na konieczność dalszego rozwoju badań nad ograniczaniem praw i wolności jednostki w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe

terroryzm prawa człowieka Europejski Trybunał Praw Człowieka percepcja społeczna Wielka Brytania

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Allouche, J., Lind J. (2010). Public attitudes to global uncertainties.
 2. A research synthesis exploring the trends and gaps in knowledge. London: Institute of Development Studies. Dostęp: https://esrc.ukri.org/files/public-engagement/public-dialogues/executive-summary-public-attitudes-to-global-uncertainties/ [20.01.2020].
 3. Cayford, M., & Pieters, W. (2018). The effectiveness of surveillance technology: What intelligence officials are saying. The Information Society, 34(2), 88–103. DOI: https://doi.org/10.1080/01972243.2017.1414721.
 4. CBOS (2016a). O kryzysie migracyjnym po zamachach w Brukseli (Komunikat z badań nr 69/2016). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej. Dostęp: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_069_16.PDF
 5. CBOS (2016b). Zagrożenie terroryzmem (Komunikat z badań nr 127/2016). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej. Dostęp: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_127_16.PDF
 6. ETPC (2018). Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 13 września 2018 r. w sprawie Big Brother Watch i inni przeciwko Wielkiej Brytanii (skargi nr 58170/13, 62322/14, 24960/15). Dostęp: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186048 [20.01.2020].
 7. ETPC (2006). Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 29 czerwca 2006 r. w sprawie Weber i Saravia przeciwko Niemcom (skarga nr 54934/00). Dostęp: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76586 [20.01.2020].
 8. European Union Agency for Fundamental Rights (2017). Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU-Volume II: field perspectives and legal update. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostęp: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-surveillance-intelligence-services-vol-2_en.pdf [20.01.2020].
 9. Georgieva, I. (2015). The Right to Privacy under Fire – Foreign Surveillance under the NSA and the GCHQ and Its Compatibility with Art. 17 ICCPR and Art. 8 ECHR. Utrecht Journal of International and European Law, 31(80), 104–130. DOI: http://doi.org/10.5334/ujiel.cr
 10. Grabowska-Moroz, B. (2015). Czy służby specjalne podlegają kontroli obywatelskiej? Dostęp do informacji publicznej a bezpieczeństwo narodowe w świetle standardów międzynarodowych (Zasady Tshwane). W: A. Bodnar (Red.), Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe (s. 70–81). Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dostęp: https://pl.boell.org/sites/default/files/prawa_czlowieka_wyzwania_miedzynarodowe_hfpc_raport.pdf [15.01.2020].
 11. Grzelak, M. (2015). Skutki sprawy Edwarda Snowdena dla prywatności danych w cyberprzestrzeni. Bezpieczeństwo Narodowe, 1, 191–211. Dostęp: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/GRZELAK_33-2015.pdf [20.01.2020].
 12. Guasti, P., Mansfeldova, Z. (2013). Perception of Terrorism and Security and the Role of Media (Paper prepared for the 7th ECPR General Conference in Bordeaux, Section 55, Panel 392: Transnational Organised Crime and Terrorism: Different Peas, Same Pod?). Dostęp: https://pdfs.semanticscholar.org/5bce/832ed2f088ae1209bb16bbc25491af4d703f.pdf [15.01.2020].
 13. Immenkamp, B., Sgueo, G., Voronova, S., Dobreva, A. (2019). The fight against terrorism. European Parliamentary Research Service (PE 635.561, EPRS Briefing). Dostęp: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635561/EPRS_BRI(2019)635561_EN.pdf [20.01.2020].
 14. Lubin, A. (2018). "We Only Spy on Foreigners": The Myth of a Universal Right to Privacy and the Practice of Foreign Mass Surveillance. Chicago Journal of International Law, 18(2), 502–552. Dostęp: https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol18/iss2/3/
 15. Milaj, J. (2015). Privacy, surveillance, and the proportionality principle: The need for a method of assessing privacy implications of technologies used for surveillance. International Review of Law, Computers & Technology, 30(3), 115–130. DOI: https://doi.org/10.1080/13600869.2015.1076993.
 16. Milanovic, M. (2015). Human Rights Treaties and Foreign Surveillance: Privacy in the Digital Age. Harvard International Law Journal, 56(1), 81–146. Dostęp: https://harvardilj.org/wp-content/uploads/sites/15/561Milanovic.pdf [10.01.2020].
 17. Minister Sprawiedliwości (2019, 4 czerwca). Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w 2018 roku (druk senacki nr 1193 z 10.06.2019). Dostęp: https://www.senat.gov.pl/prace/druki/?nr=1193&kadencja=9 [10.01.2020].
 18. [OSC] Office of Surveillance Commissioners (2017). Annual Report of the Chief Surveillance Commissioner to the Prime Minister and to the Scottish Ministers for 2016/2017 (HC 299, SG/2017/222). Dostęp: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669953/OSC_Annual_Report_2016_-_2017.pdf [20.01.2020].
 19. Podkowik, J. (2015). Privacy in the digital era – Polish electronic surveillance law declared partially unconstitutional Judgment of the Constitutional Tribunal of Poland of 30 July 2014, K 23/11. European Constitutional Law Review, 11(3), 577–595. DOI: https://doi.org/10.1017/S1574019615000322.
 20. Rusinova, V. (2019). A European Perspective on Privacy and Mass Surveillance at the Crossroads. (Higher School of Economics Research Paper WP BRP 87/LAW/2019). Dostęp: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3347711 [20.01.2020].
 21. Skrzypczak, J. (2016). Bezpieczeństwo państwa i dostęp organów ścigania do danych internetowych a ochrona prywatności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Strategiczny, 9, 315–326. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.22.
 22. Smith, M. (2016, August 4). Terrorist attack in Britain expected by 84% of people. YouGov – Cambridge Centre for Public Opinion Research. Dostęp: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2016/08/04/terrorist-attack-britain-expected-84-people [20.01.2020].
 23. Szumiło-Kulczycka, D. (2015). Korzystanie w postępowaniu karnym przez sądy pierwszej instancji z informacji zebranych operacyjnie. Prawo w działaniu, 23, 7–103. Dostęp: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/Dobros%C5%82awa-Szumi%C5%82o-Kulczycka-Korzystanie-w-post%C4%99powaniu-karnym-przez-s%C4%85dy-pierwszej-instancji-z-informacji-zebranych-operacyjnie-7.pdf [15.01.2020].
 24. Trybunał Konstytucyjny (2005). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r., sygn. akt K 32/04 (Dz. U. 2005, nr 250, poz. 2116).
 25. Trybunał Konstytucyjny (2014). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2014 r., sygn. akt SK 28/13 (Dz. U. 2014, poz. 1061).
 26. Watt, E. (2017). The right to privacy and the future of mass surveillance. The International Journal of Human Rights, 21(7), 773–799. DOI: https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1298091.
 27. Widacki, J. (1999). Kryminalistyka. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 28. Wiśniewski, K. (2012). Między bezpieczeństwem a wolnością – zarys przemian prawnych i psychologiczno-społecznych po 11 IX 2001 roku. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 6(4), 213–233. Dostęp: https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstw-7/827,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-6-4-2012.html [10.01.2020].
 29. YouGov (2016). BBC Survey Results 27th–28th July 2016. Dostęp: https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/ojkkfkyzza/Chris_BBC_28-Jul-2016_Website.pdf [20.01.2020].
 30. Zasady z Tshwane (2013). Globalne zasady dotyczące bezpieczeństwa narodowego i prawa do informacji (The Global Principles on National Security and the Right to Information (Tshwane Principles). New York: Open Society Foundations. Dostęp: https://www.justiceinitiative.org/uploads/bd50b729-d427-4fbb-8da2-1943ef2a3423/global-principles-national-security-10232013.pdf [15.01.2020].